Wie Zijn Wij?


Wij zijn officiële regionale toerisme instellingen. Wij zijn met name verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bevordering van het toerisme in onze regio’s (Centre-Val de Loire en Payse de la Loire) in de Franse en buitenlandse markten. Wij werken samen aan de door ons gedeelde merken en netwerken, waaronder « La Loire à Vélo » (de Loire op de Fiets, een interregionale route die door onze twee regio’s loopt : Centre-Val de Loire en Pays de la Loire alsmede de « Châteaux de la Loire » (Loirekastelen).

Het Regionale Committee voor Toerisme Centre – Val de Loire 

(CRT) werkt aan de uitvoering van het toeristisch beleid zoals bepaald door de regionale Raad van Centre-Val de Loire. Het CRT onderneemt, namens de Regio, aan toerisme gerelateerde promotionele activiteiten in Frankrijk en het buitenland, overeenkomstig de richtlijnen aangenomen in het plan van de Regionale Strategie voor Duurzaam Toerisme (2011 – 2015) (S.R.T.D.). Het zet zich in voor de richtlijnen die zijn weergegeven in de marketing strategie, met name op het vlak van merken (Val de Loire, La Loire a Vélo, Touraine, Berry Province en Loirekastelen) alsmede de prioriteitsnetwerken (cultureel erfgoed, natuurtoerisme, milieuvriendelijke vervoersmiddelen, levenskunst, en zakelijk toerisme).

Het CRT  zet zich in voor een offensieve en  gemeenschappelijke internet marketing strategie en streeft naar aanpassing van de organisatie, interne competenties en technologische hulpmiddelen. Mediarelaties en marktonderzoek maken eveneens deel uit van de activiteitsprioriteiten.Het CRT is, namens de regionale Raad, belast met een permanente economische waarnemingsmissie van het toerisme. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in gemeenschap met de Departementen, de CCI’s en de diensten van de Staat.

Aangaande de ontwikkeling van het fietsnetwerk heeft het

CRT tot opdracht het opzetten van, en leiding geven aan, een netwerk van bekwame dienstverleners. Het CRT heeft hiervoor het label « Accueil Vélo » (Fiets Welkom) gecreëerd en verspreid onder de plaatselijke dienstverleners op fietsroutes en groene paden van regionaal belang.  Het CRT is eveneens verantwoordelijk voor het beheer van het merk « la Loire à Vélo » op regionaal niveau ; het stuurt het Committee aan ter ondersteuning van het merk, het interregionale lichaam ter waarborging van de ontwikkeling van referentiekaders en is bevoegd voor het beslechten van geschillen over de toewijzing van het merk en het functioneren van het netwerk van dienstverleners, dit in samenwerkingsverband met de Regio van de Pays-de-la-Loire.

Een belangrijke spil van de S.R.T.D.(2011 – 2015) is de professionalisering van de actieve partijen in het regionale toerisme,  de Regio Centre-Val de Loire heeft de uitvoering hiervan toevertrouwd aan de CRT.  Als zodanig werkt het CRT nauw samen met de FROTSI voor de implementatie van strategieën en digitale vaardigheden binnen het netwerk van offices du tourisme (toeristeninformatiekantoren).

Ten slotte is het CRT, samen met z’n departementale partners,  verantwoordelijk voor het beheer van het geautomatiseerde informatiesysteem voor regionaal toerisme (TOURINSOFT). Samen dragen zij bij aan de implementatie van dit hulpmiddel binnen de regionale offices de tourisme.

Regionaal Overheidsbedrijf van de Pays de la Loire

Doelstellingen en missies van het Regionale Overheidsbedrijf van de Pays de la Loire in de toeristische sector.

·    Innovatie ontwikkeling
Het Regionale Overheidsbedrijf van de Pays de la Loire heeft van de regionale Raad van de Pays de la Loire de taak gekregen de ontwikkeling van innovatie in de toerisme sector te bevorderen. Dit vindt voornamelijk plaats middels het uitvoeren van maatregelen ter ondersteuning van de netwerken, maar ook het samenbrengen van betrokkenen met training, onderzoek en het bedrijfsleven. Het betreft innovatie in alle vormen : product innovatie, commerciële innovatie, sociale innovatie...

·    Begeleiding in de ecologische transformatie van het toerisme
Voor het Regionale Overheidsbedrijf gaat het, vanaf het reeds ondernomen werk aan milieuvriendelijke vervoersmiddelen (met name de fiets en het paard), om het ontwikkelen van gedrag dat beter is voor het milieu en het begeleiden van de projecten die

·    De aantrekkelijkheid van de gebieden voor toeristen ontwikkelen
Het Regionale Overheidsbedrijf van de Payse de la Loire streeft naar opgedeelde activiteiten (naar thema of door ondersteuning van toeristische merken) die bijdragen aan het behalen van specifieke  doelen middels aangepaste hulpmiddelen (internet, mediarelaties, etc.) en die de samenwerkingswijzen in de promotionele activiteiten verdiepen om zodoende de impact en doeltreffendheid te vermenigvuldigen.

Onze vaardigheden
 Ontwikkeling :
·    Steun voor de inzet en structurering van toeristische netwerken en voor de ontwikkeling van gezamelijke projecten,
·    Ondersteuning van de Regionale Innovatie Platformen.
 Het beter bekend maken van de gebieden en toeristische netwerken middels :
·    evenementen (beurzen, symposia, ...),
·    media relaties (onthaal van journalisten, persberichten, personferenties)
·    commnicatieplannen (publicaties, websites...)
Waarneming :
·    Projectleiding door het Observatoire Régional du Tourisme (ORT)
Een plaatselijk overheidsbedrijf in dienst van economie van de Pays de la Loire
De aan toerisme gerelateerde activiteiten worden uitgevoerd in het kader van de missies van het regionale overheidsbedrijf, waarvan het kapitaal geheel in handen is van de lokale overheden. Zij werken, op het hele grondgebied van de Pays de la Loire, aan regionale economische ontwikkelings-strategieën en begeleiden innovatieve projecten in samenwerking met regionale economische partijen.
Onze objectieven en missies :
·    Ontwikkeling van economische activiteiten in de Pays de la Loire en begeleiding van ondernemingen in strategische netwerken van het gebied waaronder het toerisme
·    Ondersteuning van innovatie in alle netwerken
·    Inzet voor de ontwikkeling van nieuwe design technologie en duurzame economie
·    Het ter beschikking stellen van een gemeenschappelijk hulpmiddel ter ondersteuning van de besluitvorming voor de Regio en de zes partnergemeenschappen: Het Regionaal Economisch en Sociaal Observatorium (Ores).