Gebruiksvoorwaarden en auteursrecht

WETTELIJK VEREISTE INFORMATIE


Ontwerp, uitvoering, website animatie
De website www.valdeloire-france.com is het gevolg van een samenwerking tussen de regio’s Centre-Val de Loire, Pays de la Loire en Atout France. 


INFORMATIE WEBSITE-EIGENAARS 


Comité Régional du Tourisme Centre - Val de Loire
3-5 boulevard de Verdun
45000 Orléans

Solutions&co
7, rue du Général de Bollardière
CS 80221 44202 Nantes cedex 2

Neem contact op met de webmaster


WETTELIJKE INFORMATIE 

Website : www.valdeloire-france.com 

Redactie: Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire, een stichting waarvan de statutaire zetel is gevestigd op 3-5 boulevard de Verdun, 45000 Orléans, SIREN-nummer 334957024, vertegenwoordigd door Pierre-Alain Roiron als voorzitter.Telefoon: 02.38.79.95.00
E-mail: neem contact op met de webmaster    
Verantwoordelijk voor publicaties: Marc Richet.
 
Redactie: Solutions&co, Société Publique Locale, met een vermogen van 1.500.000 euro, waarvan de statutaire zetel is gevestigd 1 Rue de la Loire, 44966 Nantes Cedex 9, RCS 51 368 259 100 013), SIREN-nummer 523 682 591, vertegenwoordigd door Dominique Mariani als directeur.  
Telefoon: 02.40.89.89.89
E-mail: neem contact op met de webmaster    
Verantwoordelijk voor publicaties: Dominique Mariani. 
 
Ontwerp en realisatie: MOUSTIC MULTIMEDIA 

Hosting: MOUSTIC MULTIMEDIA, SARL met een vermogen van 8.000 euro waarvan de statutaire zetel is gevestigd: 2 avenue du Commandant Lisiack, 17440 Aytre, RCS 443 526 397 LA ROCHELLE, SIREN-nummer 443 526 397, vertegenwoordigd door Fabien Ferdinandy als directeur.  
Telefoon: 05.46.41.47.87      
E-mail: contactez@moustic-multimedia.fr
 

CONTENT VAN DE WEBSITE (auteursrechten – copyright)


Alle merknamen, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, bewegende of stilstaande animaties, videobeelden, geluiden, alle apps die kunnen worden gebruikt om de website goed te laten functioneren, alle downloadbare documenten en meer in het algemeen alle elementen die gebruikt of gereproduceerd worden op de website vallen onder de geldende wetgeving ten aanzien van het intellectueel eigendom.  
Ze zijn het volledige eigendom van de website-eigenaar of zijn partners. Elke reproductie, presentatie, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk van deze elementen, met inbegrip van apps, is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Het feit dat de website-eigenaar geen procedure instelt wegens ongeoorloofd gebruik betekent niet automatisch dat dit gebruik wordt geaccepteerd en dat hij afziet van vervolging.

Elke reproductie - ook gedeeltelijk en ongeacht het formaat of het medium – van de website www.valdeloire-france.com is derhalve strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Comité Régional du Tourisme Centre Val de Loire en/of Solutions&co, met uitzondering van privégebruik zonder commercieel oogmerk. De reproductie is in ieder geval onderworpen aan de verplichting om duidelijk en leesbaar het adres van de website te vermelden: www.valdeloire-france.com.
Voor het maken van een link in hypertekst naar de website www.valdeloire-france.com gelden dezelfde voorwaarden tenzij het gaat om een link in hypertekst naar de homepage.


AANSPRAKELIJKHEDEN


De aansprakelijkheid van de website-eigenaar geldt niet bij een defect, een storing, een probleem of het vastlopen van de website waardoor het niet mogelijk is om toegang te krijgen tot de website of gebruik te maken van een van de functionaliteiten. 
De wijze waarop een internetgebruiker verbinding maakt met de website valt onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De internetgebruiker dient alle geëigende maatregelen te treffen om zijn apparatuur en zijn eigen gegevens te beschermen tegen virusbesmettingen op internet. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die hij bezoekt.
De website-eigenaar stelt zich niet aansprakelijk ingeval van juridische vervolging van de bezoeker van de website: 
-  vanwege het gebruik van de website of elke dienstverlening toegankelijk via internet;  
-  vanwege het niet respecteren van de algemene voorwaarden.
De website-eigenaar stelt zich niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van de website heeft opgelopen, schade aan zijn computer of schade aan derden, als dit het gevolg is van zijn eigen internetverbinding of de wijze waarop hij de website heeft gebruikt. De websitebezoeker ziet af van juridische stappen tegen de website-eigenaar als gevolg van dit feit.   
Wanneer de website-eigenaar betrokken raakt bij een minnelijke schikking of een juridische procedure als gevolg van verkeerd gebruik van de website door een internetbezoeker, kan hij zich tot deze bezoeker wenden voor een vergoeding van alle opgelopen schade, veroordelingen en kosten die kunnen voortvloeien uit deze procedure. 

 

FINANCIERING


De Franse overheid, het Conseil régional du Centre-Val de Loire, het Conseil régional des Pays de la Loire en Atout France (Agence de développement touristique de la France) zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de promotie van de « Val de Loire » als toeristische bestemming.
Voortvloeiend uit dit initiatief werd op 16 januari 2012 in Tours een overeenkomst ondertekend voor de toeristische promotie van de « Val de Loire » als reisbestemming, evenals een driejarig samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst werd op 5 juni 2012 ondertekend door de Franse overheid, het Conseil régional du Centre-Val de Loire, het Conseil régional des Pays de la Loire, het Comité Régional du Tourisme Pays de la Loire,
Solutions&co en het Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire. Voor de driejarige samenwerkingsovereenkomst geldt een gemeenschappelijke verplichting voor de financiële ondersteuning van een driejarig promotieprogramma. De eerste doelstelling was het creëren van de merknaam « Val de Loire ».
In de voortzetting van dit initiatief hebben de regio’s Centre-Val de Loire en Pays de la Loire een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een « Contrat de destination V2 » voor de promotie van reisbestemmingen met een internationale uitstraling. Op 24 november 2014 heeft de Franse regering het « Contrat de destination » toegekend aan de « Val de Loire ».
De ondertekening heeft op 16 december 2014 plaatsgevonden in Parijs in aanwezigheid van Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du développement international, Mattias Fekl, Secrétaire d’Etat chargé de la Promotion du Tourisme et des Français de l’étranger en Carola Delga, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. 
Het eerste initiatief in het kader van dit contract is de realisatie van de website voor de promotie van de « Val de Loire » als reisbestemming.
De website www.valdeloire-france.com wordt gefinancierd door de overheid en de regio’s Centre-Val de Loire en Pays de la Loire.  

 

BEHEER VAN DE WEBSITE 


Vanwege een goed beheer van de website kan de website-eigenaar elk moment:
-  de toegang tot de website of tot delen van de website opschorten, onderbreken of beperken of de toegang tot de website of tot bepaalde onderdelen hiervan reserveren voor een bepaalde groep internetbezoekers;
-  elke informatie verwijderen die het functioneren van de website zou kunnen verstoren of die strijdig is met de nationale en internationale wetgeving of met de regels van de etiquette zoals die gelden op internet;
-  de website uit de lucht halen om deze up-to-date te maken. 

 

TOEPASSELIJK RECHT


De huidige gebruiksvoorwaarden van de website vallen onder de Franse wetgeving en zijn onderworpen aan de competentie van de rechtbank van Orléans, onder voorbehoud van de toekenning van een specifieke competentie voortvloeiend uit een wetstekst of een bijzondere bepaling.
Bij een geschil komen de partijen overeen om eerst een minnelijke schikking te zoeken alvorens juridische stappen te ondernemen.