Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

1.DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING 
 
  • Doeleinden  

Solutions&co en het Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire, waarvan de identiteit en de contactgegevens in de rubriek "juridische informatie" zijn vermeld, als verantwoordelijken voor de verwerking, verwerken persoonsgegevens met het oog op het beheer van de website "Val de Loire 
 
  • Rechtsgrondslag 

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van Solutions&co en het Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire bij de bevordering en ontwikkeling van het toerisme in de Loirevallei. 

2.VERWERKTE GEGEVENS 

De verwerkte gegevens zijn die welke op ons contactformulier zijn ingevuld. Deze gegevens bestaan uit de volgende elementen: titel*, naam*, voornaam, e-mailadres* en telefoonnummer. De met een asterisk gemarkeerde gegevens zijn verplicht. 

Bovendien kunnen gebruikers van de site worden geassocieerd met online-identificatiemiddelen zoals IP-adressen, cookies of andere verbindingsidentificatiemiddelen door de apparaten, toepassingen, instrumenten en protocollen die zij gebruiken. Deze identifiers kunnen sporen achterlaten die, met name in combinatie met unieke identifiers en andere door de servers ontvangen informatie, kunnen worden gebruikt om profielen van personen op te stellen en hen te identificeren. Voor meer informatie over de cookies die worden gebruikt door Solutions&co en het Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire.   

3. BETROKKENEN  

De bij de verwerking betrokken personen zijn  
  • Bezoekers die een verzoek indienen via ons contactformulier.  
  • Elke gebruiker van de website, met betrekking tot cookies. 

4. BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS  

De gegevens die via onze contactformulieren worden verzameld, worden uitsluitend voor ondersteuningsdoeleinden bewaard gedurende een periode van één jaar vanaf het laatste inkomende contact. Deze gegevens mogen in geen geval worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.  

Persoonsgegevens die via cookies worden verzameld, worden nooit langer bewaard dan nodig is om het doel van de cookie te bereiken en in elk geval niet langer dan 13 maanden.  

5. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS  

Deze gegevens zijn bestemd voor Solutions&co en het Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking ervan, evenals voor eventuele onderaannemers en partners.  

De gebruiker erkent dat hij/zij op de hoogte is gebracht en aanvaardt dat zijn/haar persoonsgegevens aan de bovengenoemde ontvangers kunnen worden meegedeeld.  

6. RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN  

Eenieder die bij een verwerking betrokken is, heeft het recht zijn of haar gegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren, te wissen en over te dragen, alsmede het recht de verwerking te beperken. Elke betrokkene heeft ook het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken en het recht om bezwaar te maken tegen commerciële prospectie. Voorts heeft iedere betrokkene het recht specifieke en algemene richtlijnen uit te vaardigen met betrekking tot het bewaren, wissen en meedelen van zijn gegevens na zijn overlijden.  

De mededeling van specifieke postmortale richtlijnen en de uitoefening van rechten kan gebeuren per e-mail aan contact@agence-paysdelaloire.fr of per post aan Solutions&co, Direction de la Communication- Promotion 1 rue de la Loire - 44966 cedex 9, vergezeld van elk middel om de identiteit van de persoon vast te stellen.  

Indien u, na contact met ons te hebben opgenomen, van mening bent dat uw rechten met betrekking tot uw gegevens niet worden geëerbiedigd, kunt u een klacht indienen bij de Commission Nationale Informatique et Libertés.